Mobil 4

Aktuellt

Byte av Värdepappersbolag

2021-04-01 Byte av Värdepappersbolag
Svensk Värdepappersservice
Fria Finansiell Planering PE AB är ett registrerat anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (556324-5447) - SVP. SVP är ett bolag med tillstånd att driva tillståndspliktig värdepappersrörelse under Finansinspektionens tillsyn. Att vara anknutet ombud innebär att Fria Finansiell Planering lämnar investeringsråd och i övrigt assisterar slutkunderna med vidarebefordran av order avseende finansiella instrument för SVP:s räkning. I samarbetet ligger också att det anknutna ombudet får stöd i utförandet av tjänster från SVP. Stödet innefattar bland annat digitalt stöd vid rådgivningen, utbildning samt kontroll och granskning av Fria Finansiell Planerings bedömningar av vad som är lämpligt för den som investerar i finansiella instrument.
SVP ansvarar för att verksamhet utförs efter det regelverk som styr den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det skydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning.
Om du känner dig missnöjd eller har frågor och funderingar om den investeringstjänst vi utfört åt dig ber vi dig kontakta oss för att vi ska kunna hjälpa dig. Kontakta i första hand den som tagit hand om ditt ärende. Förhoppningsvis kan vi tillsammans reda ut vad som hänt och hitta en lösning. Om du skulle vilja rikta ett klagomål med avseende på den investeringstjänst som vi har utfört åt dig för SVP:s räkning så är du välkommen att kontakta klagomålsansvarig hos SVP.
För kontaktuppgifter till och mer information om Svensk Värdepappersservice se www.svenskvpservice.se.
 

Hållbara investeringar

2021-03-01 Information om hållbara investeringar
Innan du som kund fattar investeringsbeslut, vill vi att du bedömer hur viktigt det är för dig med så kallade hållbara investeringar. 

Hållbara, eller ansvarsfulla investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som finansiella företag använder för att ta miljö- och samhällsansvar i sina produkter. Vanliga metoder i hållbarhetsarbetet:

 
Ø  Produktbolaget väljer in bolag utifrån specifika kriterier för miljö, sociala och/eller affärsetiska frågor. Analysen av bolagens arbete med hållbarhet är i detta fall avgörande för valet av bolag i produkten. Vissa produkter har ett speciellt hållbarhetstema som t.ex. vatten eller miljöteknik. 
Ø  Produktbolaget väljer bort vissa bolag. Det kan t.ex. handla om att man väljer bort företag inom vissa branscher som vapen, tobak, alkohol, spel eller pornografi. 
Ø  Produktbolaget använder ett ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Det kan t.ex. handla om att ställa krav på en mer miljövänlig produktion eller på bättre arbetsvillkor i fabrikerna
 
När du får rådgivning av Bolaget kommer vi att bistå dig i denna fråga.
 
I samband med rådgivning och annan försäkringsdistribution kommer vi att diskutera hållbarhetsfrågan med dig för att säkerställa att du som kund, med hjälp av rådgivning, kan fatta ett välgrundat beslut i detta avseende. Vidare kommer vi att gå igenom den information som finns att hämta om produkterna i detta avseende samt gå igenom vilken påverkan hållbarhetsfaktorerna har på bl.a. din avkastning. Produktens hållbarhet kommer att beaktas på samma sätt som övriga relevanta faktorer för att du som kund ska hitta en lämplig produkt.  Resultatet av genomgången kommer att dokumenteras tillsammans med övrigt material som hör ihop med försäkringsförmedlingen för att du lätt ska hitta det i efterhand.
 
Som en ytterligare hjälp finns ett par verktyg och märkningar att titta på innan rådgivningen för att underlätta.  Nedan finner du en beskrivning av dessa.
 
Ta reda på hur hållbara fonder är på Hållbarhetsprofilen.se
 
Ett sätt för dig som kund att ta reda på hur en specifik fond placerar utifrån ett hållbarhetsperspektiv är att gå in på Hallbarhetsprofilen.se. Det är en sajt där man kan söka upp en fond man är intresserad av och läsa om vilka hållbarhetsaspekter som förvaltarna beaktar i förvaltningen av fonden. Du kan också filtrera och begränsa ditt urval av fonder. På så sätt kan du hitta fonder som väljer bort bolag verksamma inom till exempel fossila bränslen. Du kan också begränsa urvalet så att du filtrerar fram fonder som inte bara tar hänsyn till hållbarhetsfrågor när de väljer bolag utan där hållbarhetsfrågan faktiskt är avgörande vid val av bolag att investera i.  
 
Morningstar
 
Morningstar har tagit fram ett enkelt och användbart verktyg, hållbarhetslövet, som du som kund kan använda för att hitta fonder med fokus på hållbart sparande. De fonder som har symbolen med lövet investerar i bolag med låg exponering mot fossila bränslen och låg koldioxidrisk. Med koldioxidrisk menas att bolagen inte skulle drabbas ekonomiskt om världsekonomin helt ställer om till låga koldioxidutsläpp eller att de är så pass energieffektiva att de inte skulle gå under om det infördes ett globalt pris på koldioxid.
Morningstar har också verktyget jordglober som innebär att de betygsätter fonder utifrån hur väl bolagen som ingår i fonden arbetar med hållbarhetsfrågor jämfört med andra fonder i samma kategori. I sin betygsättning tittar Morningstar på hur väl företagen som fonder investerat i, hanterar frågor inom miljö, behandling av anställda och kunder och ägarstyrning.
 
Traditionell försäkring
 
Om du ska placera i en sk. traditionell försäkring där det är försäkringsbolaget som sköter och ansvarar för placeringarna i försäkringen måste du gå in på varje enskilt försäkringsbolags hemsida för att få information om respektive försäkringsbolags hållbarhetsarbete.
 
Bra miljöval och försäkringar
 
Följ länken för att få information om märkningen Bra miljöval och försäkringar.
https://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/forsakringar?gclid=Cj0KCQiAvbiBBhD-ARIsAGM48byIsOiGfQIcWdgCwfRV6ssMCNuXrP66DNd2DQjCunY7Y7NmB3Lu7kUaAvHdEALw_wcB
 
 
Utdrag ur Bolagets ersättningspolicy ” Hållbara investeringar”. 
 
I regelverket rörande hållbara investeringar ställs krav på att försäkringsförmedlare ska informera kunderna om hållbarhetsrisker när en produkt väljs ut. Syftet är att kunderna ska få en rättvisande och tydlig information så att de kan fatta välgrundade beslut i samband med sina produktval med beaktande även av hållbarhetsriskerna. Det ska vara lätt för en kund att förstå hur hållbar en produkt är, till exempel hur stor andel av de underliggande investeringarna som är klassade som hållbara och vilka strategier förvaltare använder i sin förvaltning.
 
Fria Finansiell Planering KB anser att det är av största vikt att Fria Finansiell Planering KB:s anställda bidrar till att kunderna blir medvetna om hållbarhetsfrågorna och att dessa beaktas vid val av produkter som förmedlas.
 
Då de anställda hos Fria Finansiell Planering KB inte har rörlig ersättning utan endast fast lön påverkas inte de anställdas ersättning av hållbarhetsfrågan, men vid lönerevision är det en förutsättning för höjd ersättning att  den anställde lämnat information och rådgivning om hållbarhetsfrågorna. Detta säkerställs genom kontroll av rådgivningsdokumentationer.

ISK-konto

2019-05-20 Sedan en tid tillbaka så kan Fria FInansiell Planering nu erbjuda sina kunder ISK-konton. Detta är en mycket bra och skattegynnat sparform. På grund av lägre löpande avgifter och väldigt bra fondutbud, så är denna sparform många gånger bättre än Kapitalförsäkring. Kontakta mig, Peter Ericsson, för mer info - så träffas vi och pratar mer om det.

Personuppgiftsklausul

2018-05-25 För att läsa om hur och varför Fria FInansiell Planering KB behandlar personuppgifter om sina kunder - gå till fliken "Blanketter" och öppna "Personuppgiftsklausul 2018".

Telefonförsäljning

Var uppmärksamma på att det bedrivs en omfattande rundringning av flera ”pensionsexperter” som vill lägga tyngden på låga avgifter och att flytta ditt kapital. Låga avgifter är ingenting värt om inte också avkastningen är acceptabel. Ta gärna kontakt med mig så går vi igenom alternativen på mitt kontor istället för med en okänd person via telefon.

Flytt från Carnegie depå

För Fria's kunder med depå hos Carnegie: Carnegie upphör med verksamheten inom tredjepartsförsäljning av strukturerade placeringar samt tillhörande depåtjänster för värdepappersförvar. Alla depåkunder får under senare delen av 2017 möjligheten till en kostnadsfri flytt till Strukturinvest. Är Du en sådan kund - kontakta oss!

Avgift eller avkastning?

Tror Du, som många tidningar och "experter" skriver, att en lägre avgift i försäkringen eller fonden gör att Du får mer i slutändan som kund? Detta är ju bara sant OM avkastningen i två jämförande produkter är lika hög och den ena har lägre avgift. Vem tar inte hellre 10 % i avkastning där avgiften är 1 % än 5 % i avkastning där avgiften är 0,5 %? Som fackman och med 17 års erfarenhet i branchen så häpnar jag ofta hur media jämför äpplen och päron. Hör av Dig så tittar vi på Din specifika situation. Vill Du ha lägst avgifter eller vill Du ha mest kapital i slutändan till så låg risk som möjligt? 

Folksam höjer räntan

Folksam Liv höjer återbäringsräntan i den traditionella livförsäkringen inom tjänstepensionsverksamheten från fem till sex procent. Ändringen trädde i kraft från och med den första april 2017.

Avdragsrätten för privat Pensions-försäkring slopad

Avdragsrätten för privata Pensionsförsäkringar avskaffades 2016-01-01. För att undvika dubbelbeskattning bör du byta sparform för ditt fortsatta pensionssparande. Det finns flera bra alternativ.
Kontakta oss så hjälper vi Dig att få rätt slags sparande efter dina behov och önskemål.

Fria Finansiell Planering
Peter Ericsson
Strandgatan 14
302 45 Halmstad

Fria Finansiell Planering
tfn: 035-213352
mobil: 0734-083350
e-post: peter.ericsson@friafond.se